Drottning

Drottningen


Drottningen är längre än arbetsbina men smalare än drönarna.

Det finns i vanliga fall bara en drottning i samhället. Hon kan lägga ca 2-3000 ägg om

dygnet och uppvaktas av en stab arbetsbin som matar och putsar henne. Drottningen kan

bli upp till 5 år gammal men de flesta blir utbytta efter 2-3 år eftersom

äggläggningsförmågan och ferominproduktionen avtar med tiden. Detta ombesörjer

antingen bina själva eller biodlaren.

Drottningen blir drottning och inte arbetsbi därför att larven fodras med den näringsrika

drottninggelén, som ambina producerar.

När drottningen kläcks ur sin cell dödar hon andra drottningar eller drottninglarver i

samhället. Hon har en gadd som bara används till detta.

Efter 3-5 dagar flyger drottningen ut för att para sig. Hon kan para sig upp till 5 km från

kupan. Hon kan då bli parad med en drönare som flugit ca 10 km. Vanligen är det kortare

sträckor. Drottningen parar sig med ca 15 drönare eller fler.

Drottningen styr själv över om hon ska lägga befruktade eller obefruktade ägg. De

obefruktade äggen blir drönare och de läggs helst i något större celler.

Drottningens feromoner avgör i hög grad om bisamhället fungerar bra. Feromonerna

sprids i smället genom att arbetsbina putsar drottningen men också varandra och genom

de fotspår hon lämnar på vaxkakorna. Om det blir för många bin i samhället har

feromonerna svårt att spridas och då blir bina benägna att svärma. Arbetsbina bantar ner

drottningen för att hon ska klara av att flyga iväg med dem och sedan ger sig halva

samhället iväg för att söka ny bostad. Detta sker vanligen i andra halvan av maj och i juni

månad. Då har bina redan matat upp nya drottningar, som får göra upp om makten i

kupan.

Innan bina lämnar kupan har de fyllt sina honungsmagar med honung för att kunna klara

sig några dagar. Då har de svårt att kunna använda sin gadd och är därför rätt beskedliga.