Bitillsyn

Bitillsyn


Som biodlare är du enligt lag skyldig att förebygga och förhindra att smittsamma

bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet.

Lagen (SFS 1974:211) och Bisjukdomsförordningen (SFS 1974:212) handlar framför allt om

bihälsa och om hur spridningen av bisjukdomar ska undvikas


Det är amerikansk yngelröta och varroakvalstret som enligt lag måste bekämpas.

För detta ändamål är landet indelat i bitillsynsdistrikt. Till varje distrikt utser länsstyrelserna

bitillsynsmän.


Bitillsynsman ska du som biodlare vända dig när du misstänker att dina bin drabbats av någon

bisjukdom. Det finns två bitillsynsmän i göteneområdet. Ta reda på vem som är din tillsynsman.

(Se nedan)


På grund av smittrisken får inte bin, bikupor och biredskap flyttas över en församlingsgräns utan att

bitillsynsman har besiktigat dem. Inte heller en enskild bidrottning får flyttas utan tillstånd.

Bitillsynsman utfärdar flyttningstillstånd för en viss, begränsad tid.


Mellan 1 oktober och 31 mars får man utan tillstånd transportera gammalt vax och använda ramar

till rensning utanför församlingen.


Man kan alltså inte köpa och sälja bin och utrustning hur som helst och aldrig använda sina

redskap annat än i sin egen bigård.

Rådet till nybörjare är att införskaffa ny utrustning

.

Det är biodlarens skyldighet att anmäla misstänkt bisjukdom och bitillsynsman ska göra en analys

av läget. Biodlaren är också skyldig att behandla mot sjukdomar som t.ex. varroa. Varroa är ett

kvalster som lever endast på bin. Genom att bina försvagas drabbas de av olika virus, som till slut

dödar dem. Man kan välja olika bekämpningsmetoder, men det måste göras, och helst samtidigt

som andra biodlare i området. Eftersom kvalstren sprider sig genom binas felflygningar och röveri i

andra kupor har biodlaren ett ansvar gentemot andra biodlare.


Amerikansk yngelröta är en svampsjukdom som kan ha förödande effekter. Sporerna kan finnas

kvar i gamla biredskap i årtionden. Drabbas man av amerikansk yngelröta måste smittade

bisamhällen förintas och kupor saneras eller förintas. Dessutom måste bitillsynsman undersöka

alla bisamhällen inom en radie av 3 km.


Kom ihåg att anmäla ditt innehav av bisamhällen till länsstyrelsen vart tredje år! http://

www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland


Bitillsynsmän i göteneområdet:


Michael Gustafsson, 0511-34 32 81 / 0739-17 87 37